Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi w ramach strony internetowej www.belasol.pl.

Administratorem strony jest Izabela Brzezicka z siedzibą przy ul. Bocheńskiej 40H/2, 32-005 Niepołomice, NIP: 9542585970

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: bela@izabelabrzezicka.pl

§ 1

Definicje

 1. Administrator – Izabela Brzezicka z siedzibą przy ul. Bocheńskiej 40H/2, 32-005 Niepołomice, NIP: 9542585970
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.belasol.pl
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze strony.

 

§ 2

Dane Osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zamówienia produktu elektronicznego.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zamówienia produktu elektronicznego przetwarzane są w celu realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowej zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury dokumentującej zakup.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  • zenbox sp. z o.o.,ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa, NIP: 949-219-10-21 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

 

§ 3

Logi Serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.